Δικηγόροι διαζυγίων & Οικογενειακού δικαίου Αθήνα

Η δικηγορική μας εταιρία ασχολείται κατά κόρον με υποθέσεις σχετικά με το διαζύγιο και το οικογενειακό δίκαιο εν γένει τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω θα απαντήσουμε σύντομα στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που δεχόμαστε ως δικηγόροι διαζυγίων. Σε κάθε περίπτωση για να λάβετε εξατομικευμένη νομική συμβουλή για το διαζύγιο ή για να αναλάβουμε την υπόθεση σας μπορείτε να απευθύνεστε στα δικηγορικά μας γραφεία.

Σε πόσο χρόνο βγαίνει το διαζύγιο;

Ο τύπος του διαζυγίου που θα επιλεχθεί από τα μέρη καθορίζει και τον χρόνο έκδοσης του διαζυγίου. Στην περίπτωση που τα μέρη καταλήξουν σε συναινετικό διαζύγιο η διαδικασία είναι αρκετά απλή και γρήγορη και μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών. Αρχικά, υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θεωρείτε για το γνήσιο της υπογραφής στο Ειρηνοδικείο και στη συνέχεια το συντάσσεται η συμβολαιογραφική πράξη στο συμβολαιογράφο και υπογράφεται από τα μέρη για να καταχωρηθεί στο ληξιαρχείο και να λυθεί ο γάμος .
Στην περίπτωση του κατ’ αντιδικία διαζυγίου ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση, τον προσδιορισμό της δικασίμου από το δικαστήριο και την έκδοση της σχετικής απόφασης, η οποία ιδίως στην Αθήνα λόγω του μεγάλου όγκου υποθέσεων μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

Δεν μου δίνει διαζύγιο και δεν υπογράφει. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση αναγκαστικά αποκλείεται ως επιλογή το συναινετικό διαζύγιο και θα πρέπει να στραφούμε στο κατ’ αντιδικία διαζύγιο. Οι λόγοι που προβάλλονται στο κατ’ αντιδικία διαζύγιο μπορεί να είναι είτε η διετής διάσταση είτε ο ισχυρός κλονισμός της συζυγικής σχέσης. Το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης αποκαλείται και ως αυτόματο διαζύγιο από κάποιους (μη δόκιμος όρος)

Αν τα μέρη είχαν επιλέξει αρχικά το συναινετικό διαζύγιο άλλα εν εξελίξει της διαδικασίας το ένα από τα δύο μέρη δεν υπογράφει τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός.

Ποιο το κόστος για συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο;

Το κόστος ενός διαζυγίου διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες και κρίνεται κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του εντολέα. Πιθανή συμφωνία μεταξύ των μερών για τους επιμέρους όρους διευκολύνει την διαδικασία και περιορίζει το κόστος.

Σε περίπτωση όμως που τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει για όρους όπως η τυχόν διατροφή ή επιμέλεια των τέκνων ή υπάρχουν αρρύθμιστα θέματα περιουσιακής φύσεως θα πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός για την επίλυση των ζητημάτων οπότε και το κόστος εν όψει και των παραβόλων που απαιτούνται διαμορφώνεται αναλόγως.

Αν πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα θέματα περιέχονται σε αυτό ως όροι και δεν απαιτείται κάποιο δικαστήριο για την ρύθμιση αυτών των ζητημάτων. Ως ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου για την παράσταση στον συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του διαζυγίου έχουν οριστεί από το νόμο τα 400 ευρώ (συμ. ΦΠΑ).

Ωστόσο, στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να έχουν δικηγόρο και οι δύο πλευρές. Το γραφείο μας μπορεί να διαθέσει και τους δύο δικηγόρους. Στο κόστος του συναινετικού συνυπολογίζεται και η αμοιβή του συμβολαιογράφου, η οποία ανέρχεται συνήθως στα 200 ευρώ με δυνατότητα αναπροσαρμογής σύμφωνα με τις καθορισμένες χρεώσεις του εκάστοτε συμβολαιογράφου και με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κάθε υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή σας και να ενημερωθείτε εκ των προτέρων για το κόστος και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε για έκδοση διαζυγίου στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Γιατί συμφέρει το συναινετικό διαζύγιο;

Το συναινετικό διαζύγιο προτιμάται εν γένει λόγω της ταχύτητας και της ευκολίας που προσφέρει αφού δύναται να ρυθμίσει το σύνολο των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των μερών. Επίσης, είναι ο πιο αναίμακτος τρόπος να λυθεί ένας γάμος χωρίς να προκύψουν ιδιαίτερες συγκρούσεις μεταξύ των μερών.

Σε περίπτωση που το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέκνα το συναινετικό δίνει την δυνατότητα να ρυθμιστούν μέσω αυτού θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας του γονέα με τα τέκνα ορίζοντας παράλληλα και συγκεκριμένες μέρες και ώρες όπου ο γονέας θα βλέπει τα τέκνα. Επιπλέον, μπορεί να προβλέπονται σε αυτό όροι σχετικά με την παραχώρηση και χρήση της οικογενειακή στέγης ή και τυχόν περιουσιακά θέματα μεταξύ του ζευγαριού.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται δικαστικές διαδικασίες που μπορεί να κρατήσουν χρόνια όντας ψυχοφθόρες για τα μέρη ενώ με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου επιταχύνεται η διαδικασία και μπορεί αυτή να περατωθεί εντός δύο εβδομάδων. Ακόμη δεδομένων των ζητημάτων που μπορούν να ρυθμιστούν διαμέσου του συναινετικού διαζυγίου το κόστος αυτού που αναφέρεται και ανωτέρω αποδεικνύεται πιο συμφέρον σε σχέση με τα δικαστικά έξοδα που θα απαιτηθούν για όλες τις επιμέρους δικαστικές διαδικασίες που τυχόν θα προκύψουν.

Δεν μου δίνει διατροφή. Τι πρέπει να κάνω;

Δυστυχώς είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο ο ένας εκ των δύο γονέων να μην καταβάλει την απαιτούμενη από τον νόμο διατροφή για το τέκνο. Είθισται να είναι ο πατέρας που δεν καταβάλλει την διατροφή ή την καταβάλει μειωμένη στην μητέρα που συνήθως έχει την επιμέλεια του τέκνου.

Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον γονέα που έχει την επιμέλεια να αξιώσει από τον άλλο γονέα την καταβολή της διατροφής με την αγωγή διατροφής προκειμένου να μπορούν να καλύπτονται οι αναγκαίες δαπάνες του τέκνου. Για ποιο άμεσα αποτελέσματα ο γονέας που δικαιούται την διατροφή μπορεί να την ζητήσει μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με προσωρινή διαταγή. Το γραφείο μας εξετάζει κάθε ειδική περίπτωση και αποφασίζει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της προκειμένου να ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πως μπορώ να πάρω την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού μου;

Την επιμέλεια των τέκνων μετά το διαζύγιο συνήθως έχει η μητέρα αυτών είτε αυτό συμφωνηθεί μεταξύ των γονέων ως όρος στο συναινετικό διαζύγιο είτε της την δώσει το δικαστήριο κατόπιν εκδίκασης της σχετικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή αφαιρείται από την μητέρα σε σπάνιες εξαιρέσεις και αυτό γιατί συντρέχει ιδιαίτερος λόγος όπως κάποια ψυχική διαταραχή είτε γιατί η μητέρα κάνει συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να φροντίσει ούτε τον εαυτό της ούτε τα τέκνα της.

Για την διεκδίκηση της επιμέλειας των τέκνων ο νόμος δίνει την δυνατότητα για άσκηση αγωγής ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για πιο άμεσα αποτελέσματα. Βέβαια στην περίπτωση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων το δικαστήριο θα πρέπει να διαπιστώσει τον κατεπείγον χαρακτήρα που δικαιολογεί την αίτησή τους.

Τι είναι η συνεπιμέλεια παιδιών ;

Οι έννοιες της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αφορούν τα δικαιώματα που έχουν οι δύο γονείς για τα τέκνα τους μετά την έκδοση διαζυγίου. Ειδικότερα στο πλαίσιο εντός γάμου η γονική μέριμνα και η επιμέλεια ασκούνται από κοινού και από τους δύο γονείς. Όταν οι γονείς χωρίζουν συνήθως η επιμέλεια ανατίθεται στην μητέρα ενώ η γονική μέριμνα, έννοια ευρύτερης της επιμέλειας, συνεχίζει να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς.

Η συνεπιμέλεια ειδικεύεται στα δικαιώματα φροντίδας, εκπαίδευσης και μόρφωσης του τέκνου καθώς επίσης και επιλογής του τόπου διαμονής αυτού. Με τον όρο συνεπιμέλεια κατοχυρώνεται η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από κοινού και από τους δύο γονείς. Με το νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί επιδιώκεται η κατοχύρωση του όρου στις διατάξεις οικογενειακού δικαίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχή της μη διάκρισης των δύο γονέων και η κατοχύρωση δικαιωμάτων επί των τέκνων και στους δύο.

Ποια είναι τα δικαιώματα του πατέρα σε περίπτωση διαζυγίου;

Με την έκδοση του διαζυγίου η επιμέλεια του τέκνου ανατίθεται σε έναν από τους δύο γονείς ενώ η γονική μέριμνα παραμένει κοινή.

Στην έννοια της γονικής μέριμνας υπάγονται οι αποφάσεις που σχετίζονται με την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε δικαιοπραξία, την διοίκηση της περιουσίας του και κάθε σημαντική απόφαση για αυτό που σχετίζεται με την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση και το συμφέρον του. Συνήθως η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ανατίθεται στην μητέρα, ο νόμος όμως προστατεύει και τον πατέρα προκειμένου να μην στερηθεί των δικαιωμάτων του για το τέκνο.

Ο πατέρας έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο και διανυκτέρευσης αυτού στην οικία του. Δικαιούται επίσης να το επισκέπτεται κατόπιν συνεννόησης με την μητέρα του και να περνάει κάποια σαββατοκύριακα και κάποιες ημέρες των διακοπών μαζί του.

Πως ρυθμίζεται η επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα που έχει φύγει από την οικογενειακή στέγη;

Στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου τα δικαιώματα του πατέρα καθορίζονται ως ξεχωριστοί όροι περιεχόμενοι στο διαζύγιο ενώ στην περίπτωση του κατ’ αντιδικίαν διαζυγίου ορίζονται από τον δικαστή μετά από σχετικό αίτημα του διαδίκου. Συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του είναι και ο ορισμός του τρόπου επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο.

Πιο συγκεκριμένα, δύναται να ορίζονται ακριβώς οι μέρες και ώρες τηλεφωνικής ή δια ζώσης επικοινωνίας και οι ημέρες που ο πατέρας θα επισκέπτεται το τέκνο. Επίσης, μπορεί να ορίζονται τα σαββατοκύριακα που δικαιούται ο πατέρας να παίρνει το τέκνο και να αυτό να διανυκτερεύει μαζί του και οι μέρες των διακοπών του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του Καλοκαιριού που θα περνάνε μαζί.

Καλός δικηγόρος για διαζύγια και οικογενειακό δίκαιο στην Αθήνα

Ένας κάλος δικηγόρος κατά την κρίση μας σε μια υπόθεση διαζυγίου θα πρέπει να επιδιώκει για τον πελάτη του την πιο σύντομη, οικονομική και αναίμακτη λύση καθώς οι οικογενειακές υποθέσεις έχουν συνήθως μεγάλη συναισθηματική φόρτιση για τα μέρη και ευαίσθητα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν όταν υπάρχουν παιδιά από το γάμο

Κοινή περιουσία μετά το διαζύγιο και δικαίωμα στα αποκτήματα. Τι ισχύει;

Με διάταξη του ο Αστικός Κώδικας καθιερώνει το δικαίωμα συμμετοχής του ενός συζύγου στα αποκτήματα του άλλου μετά το διαζύγιο. Προϋπόθεση για την συμμετοχή του άλλου συζύγου στα μετά τον γάμο αποκτήματα είναι η συμβολή του στην αύξηση της περιουσίας. Η συμβολή του συζύγου στην απόκτηση της κοινής περιουσίας μπορεί να συντελείται με οποιονδήποτε τρόπο παρέχοντάς του την αξίωση για απόδοση μέρους της περιουσίας του άλλου.

Ο νόμος καθιερώνει ένα ποσοστό σίγουρης συμβολής το οποίο ανέρχεται στο 1/3 της κοινής περιουσίας και τεκμαίρεται πως ανταποκρίνεται στην συμβολή του συζύγου. Αυτό μπορεί είτε να αυξηθεί κατά περίπτωση κατόπιν σχετικού αιτήματος του συζύγου είτε να μειωθεί είτε και να εκμηδενιστεί αν κριθεί πως η συνεισφορά του άλλου δεν ανέρχονταν σε αυτό το ύψος ή ήταν ανύπαρκτη.

Πρόκειται δηλαδή για ένα μαχητού εκ του νόμου τεκμήριο το οποίο θα εκτιμήσει ο δικαστής και με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τους ισχυρισμούς των διαδίκων θα διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αναπροσαρμόζοντας το.

Τι γίνεται με την πρώτη κατοικία – οικογενειακή στέγη μετά από το διαζύγιο;

Μετά το διαζύγιο είθισται η οικογενειακή στέγη να παραχωρείται στον γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου προκειμένου το τελευταίο να μην αλλάξει περιβάλλον. Αυτή δύναται να συμφωνηθεί ως όρος στο συναινετικό διαζύγιο να παραχωρηθεί στον γονέα που έχει την επιμέλεια ή να διαταχθεί από το δικαστήριο η παραχώρηση της σε περίπτωση του κατ’ αντιδικίαν διαζυγίου μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. Με την παραχώρηση της οικογενειακής στέγης αυτό που παραχωρείται είναι το δικαίωμα χρήσης αυτής.

Στην περίπτωση διαφωνίας ο γονέας που έχει την επιμέλεια και επιθυμεί να συνεχίσει να διαμένει στην οικογενειακή στέγη μπορεί να αξιώσει το δικαίωμά του αυτό είτε με την έγερση αγωγής είτε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το δικαστήριο θα προβεί στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών των περιουσιακών στοιχείων του κάθε γονέα και θα αποφασίσει με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου.

Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο. Τι ισχύει;

Ο νόμος προβλέπει δικαίωμα διατροφής στον διαζευγμένο σύζυγο σε περίπτωση που ο τελευταίος είναι άπορος ή πληρεί κάποια κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την περεταίρω προστασία του.
Ειδικότερα, μπορεί αυτός να είναι άνεργος ή λόγω συγκυριών να δυσκολεύεται να βρει εργασία ή να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας που να δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την ανεύρεση εργασίας.

Για την αξίωση διατροφής αρκεί και η απόκτηση πενιχρών εισοδημάτων μη ικανών να καλύψουν τις βιοτικές του ανάγκες. Ο σύζυγος που υποχρεούται σε καταβολή διατροφής θα πρέπει να είναι οικονομικά εύπορος ώστε να μπορεί να δώσει διατροφή και στον μη έχοντα σύζυγο χωρίς να κινδυνεύει η κάλυψη των δικών του αναγκών.

Για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής το δικαστήριο λαμβάνει υπόψιν τόσο το βιοτικό επίπεδο του αιτούντα συζύγου όπως διαμορφώθηκε αυτό εντός του γάμου όσο και αυτό που είχε πριν παντρευτεί καθώς επίσης και την περιουσιακή κατάσταση και των δύο.

Τι είναι γονική μέριμνα τέκνων;

Η γονική μέριμνα αποτελεί έννοια ευρύτερη της επιμέλειας και ανατίθεται από κοινού και στους δύο γονείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αφαιρείται από τον έναν γονέα και θα πρέπει να συντρέχει σπουδαίος λόγος για αυτό. Στην έννοια της γονικής μέριμνας εμπίπτουν οι υποχρεώσεις των γονέων να εκπροσωπούν το τέκνο σε κάθε υπόθεση που αυτό εμπλέκεται, να λαμβάνουν αποφάσεις για αυτό, να διαχειρίζονται την περιουσία του και να δρουν για το συμφέρον του.

Δεν εντάσσονται στην έννοια της γονικής μέριμνας υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καθημερινή φροντίδα του τέκνου οι οποίες ανήκουν στην έννοια της επιμέλειας και συνήθως εκπληρώνονται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Ωστόσο, για την λήψη σημαντικών αποφάσεων για το τέκνο απαραίτητη είναι η συμφωνία και των δύο γονέων που έχουν την γονική μέριμνα και δεν αρκεί η απόφαση του έχοντος την επιμέλεια.

Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής. Σε τι χρησιμεύουν;

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής χρησιμοποιούνται από τον ενάγοντα που αξιώνει την διατροφή ενώ θα πρέπει να δικαιολογούν και το κατ’ επείγοντα χαρακτήρα τους. Ο αιτών τις περισσότερες φορές καταθέτει και αίτηση προσωρινής διαταγής για πιο άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα. Είναι η πιο σύντομη οδός για την διεκδίκηση της διατροφής για αυτό και προτιμάται από τον/την αιτούντα/αιτούσα. Το ποσό της διατροφής καθορίζεται από το δικαστήριο εκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης.
Αναγνώριση τέκνου πως μπορεί να γίνει;

Το τέκνο που γεννιέται εντός γάμου τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας. Ο νόμος εφαρμόζει το ίδιο τεκμήριο πατρότητας και για το τέκνο που γεννήθηκε μέσα σε τριακόσιες μέρες από την λύση ή ακύρωση του γάμου. Φυσικά πρόκειται για ένα μαχητό τεκμήριο που μπορεί να προσβάλλει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Αν οι γονείς τελέσουν γάμο μετά την γέννηση του τέκνου και είχε αναγνωριστεί πριν ή αναγνωρίστηκε μετά τότε αυτό εξομοιώνεται με τέκνο γεγενημένο εντός γάμου.

Στην περίπτωση της μη τέλεσης γάμου και συμφωνίας των γονέων για την αναγνώριση τότε τελείται η εκούσια αναγνώριση ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται η σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου του οποίου οι γονείς δεν συμφωνούν για την αναγνώριση δύναται να αξιωθεί η δικαστική του αναγνώριση μέσω αγωγής.
Την αγωγή αυτή μπορεί να ασκήσει η μητέρα κατά του πατέρα που δεν αναγνωρίζει το τέκνο εντός πέντε ετών από τον τοκετό, το ίδιο το τέκνο εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του καθώς επίσης και ο πατέρας σε περίπτωση που η μητέρα δεν παρέχει την συναίνεσή της για την εκούσια αναγνώριση εντός δύο ετών από την άρνηση της συναίνεσης.

Ενώπιον του δικαστηρίου ο ενάγων θα πρέπει να αποδείξει είτε ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε με τον σύζυγο της μητέρας, είτε ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν ήταν δυνατή η σύλληψη του τέκνου με τον σύζυγό της είτε ότι ο ίδιος είχε σαρκικές σχέσεις με την μητέρα κατά την κρίσιμη περίοδο. Με την αναγνώριση του τέκνου ο πατέρας αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση της γονικής μέριμνας.

Ποια είναι η προθεσμία για προσβολή πατρότητας;

Για την προσβολή της πατρότητας οι προθεσμίες ποικίλλουν ανάλογα με το ποιό πρόσωπο εκκινει την διαδικασία για την προσβολή αυτής. Έτσι, ο σύζυγος της μητέρας μπορεί να προσβάλλει την πατρότητα μέσα σε ένα (1) έτος από την στιγμή που υπέπεσαν στην αντίληψή του τα γεγονότα που αποδεικνύουν ότι δεν είναι ο πατέρας και σε κάθε περίπτωση εντός πενταετίας (5) από τον τοκετό.
Ο νόμος τάσσει προθεσμία ενός (1) έτους από τον τοκετό για την προσβολή της πατρότητας από την μητέρα ενώ σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν την μη προσβολή της κατά τη διάρκεια του γάμου εντός έξι (6) μηνών από την λύση του. Το τέκνο έχει προθεσμία ενός (1) έτους από την ενηλικίωσή του.

Ο σύντροφος της μητέρας με τον οποίο αυτή είχε σαρκικές επαφές κατά το κρίσιμο διάστημα έχει προθεσμία δύο (2) ετών από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο πατέρας έχει πεθάνει το δικαίωμα προσβολής πατρότητας έχουν οι γονείς του το οποίο μπορούν να ασκήσουν εντός ενός (1) έτους από την στιγμή που έμαθαν τον θάνατο του γιού τους και την γέννηση του τέκνου.
Δικαστική συμπαράσταση και επιμέλεια ατόμων με αναπηρία.

Ποια η διαδικασία διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη;

Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλονται τα πρόσωπα που δεν μπορούν να διαχειριστούν τις υποθέσεις τους είτε αυτό οφείλεται σε κάποια ψυχική ή πνευματική διαταραχή είτε σε αναπηρία εκ γενετής ή προκύπτουσα μεταγενέστερα είτε σε ασωτία, τοξικομανία, αλκοολισμό κλπ. Η δικαστική συμπαράσταση επιβάλλεται κυρίως στα ενήλικα πρόσωπα αφού αποτελεί ένα είδος κηδεμονίας αλλά δεν αποκλείεται να επιβληθεί και σε ανήλικους που βρίσκονται στο τελευταίο έτος πριν την ενηλικίωσή τους.

Ανάλογα τον λόγο της υποβολής ατόμου σε δικαστική συμπαράσταση διαμορφώνονται και οι δικαιούχοι που δύναται να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο. Ειδικότερα, στην περίπτωση της ψυχική ή πνευματικής διαταραχής και της ασωτίας, τοξικομανίας κλπ. αίτηση για διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη έχουν ο πάσχον, ο σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, ο εισαγγελέας και το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Στην περίπτωση της αναπηρίας δικαίωμα υποβολής της σχετικής αίτησης έχει μόνο ο παθών.
Το δικαστήριο επιλέγει τον δικαστικό συμπαραστάτη του παθόντα ελεύθερα χωρίς να δεσμεύεται από τυχόν πρόταση του αιτούντα. Επισης, σύμφωνα με την κρινόμενη περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει στον πάσχοντα είτε στερητική δικαστική συμπαράσταση είτε επικουρική.

Στην μεν πρώτη ο πάσχον κρίνεται εντελώς ανίκανος και το δικαστήριο διορίζει ένα εποπτικό συμβούλιο με άτομα που του είναι οικεία. Στην δεύτερη ο πάσχον θα πρέπει απλώς πάντα να έχει την συναίνεση του δικαστικού του συμπαραστάτη. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη να ορίσει δικαστικό συμπαραστάτη για όλες τις πράξεις του πάσχοντα ή για μερικές που ορίζονται στην απόφαση.

Συνοπτικά οι δικηγόροι διαζυγίων στην Αθήνα αναλαμβάνουν:

 • Την κατάθεση αίτησης ή αγωγής συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου με αντιδικία.
 • Την κατάθεση αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης (αυτόματο διαζύγιο)
 • Τον υπολογισμό διατροφής τέκνου ή διατροφής συζύγου και την δικαστική αίτηση και είσπραξη της, σε περίπτωση μη καταβολής.
 • Την αντίκρουση αγωγών διατροφής
 • Την ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων
 • Την ρύθμιση της επικοινωνίας των ανήλικων τέκνων
 • Την λήψη ασφαλιστικών μέτρων και υποβολή μηνύσεως σε περίπτωση που ένας γονέας παρεμποδίζει τον άλλον από την επικοινωνία με τα τέκνα
 • Τη ρύθμιση των περιουσιακών θεμάτων συζύγων
 • Τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης
 • Αναγνώριση τέκνου
 • Προσβολή της πατρότητας
 • Δικαστική Συμπαράσταση
 • Ζητήματα υιοθεσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες και νομικές συμβουλές σχετικά με τη γονική μέριμνα, το διαζύγιο και γενικότερα οικογενειακά θέματα μπορείτε να καλείτε στα δικηγορικά μας γραφεία:
Δικηγόροι διαζυγίων Αθήνα : 210 9585365
Δικηγόροι για διαζύγιο Θεσσαλονίκη : 2310 500 442

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μενού
Shares